Proxmox VE技巧,让PVE显示CPU和主板温度状态

增加PVE显示温度功能,我的CPU是10核心,所以全都显示出来了,还有最后一项主板温度也加上去了

修改方法如下

1. 安装lm-sensors

lm-sensors(Linu[……]

阅读全文